Privacyverklaring voor werknemers en sollicitanten

Privacyverklaring voor werknemers en sollicitanten

T&E Personeelsdiensten, T&E Studenten Uitzendbureau, T&E Payroll Services, T&E Horeca Projecten

Door het insturen van uw sollicitatie en/of het aangaan van een arbeidsovereenkomst met T&E Personeelsdiensten, T&E Studenten Uitzendbureau, T&E Payroll Services, T&E Horeca Projecten (verder: T&E ) stemt u in met de verwerking door T&E van uw persoonsgegevens.

T&E Personeelsdiensten, T&E Studenten Uitzendbureau, T&E Payroll Services, T&E Horeca Projecten zijn gevestigd aan de Oudenoord 285B, 3513 EP te Utrecht en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven respectievelijk onder nummers 30282592, 14064536, 14079480, 64353680

T&E verwerkt uw persoonsgegevens om zo een goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden door T&E gebruikt voor uitbetalingen van salaris, voor haar algemene personeelsadministratie, ter identificatie door een opdrachtgever, voor het aanleggen en onderhouden van een persoonlijk dossier, voor de algemene communicatie en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt T&E de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn opdrachtgevers van T&E en overige dienstverleners die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst mogelijk maken, zoals een ICT dienstverlener en een salarisadministrateur. T&E verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. T&E verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden en nimmer aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

T&E wijst u nadrukkelijk op de mogelijkheid om uw persoonsgegevens niet of niet langer te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat de arbeidsovereenkomst niet tot stand zal komen of dat de arbeidsovereenkomst niet langer (ongewijzigd) voort kan worden gezet.

T&E bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor de sollicitatieprocedure, de arbeidsovereenkomst of de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat T&E de door u verstrekte persoonsgegevens zal bewaren voor de duur van de sollicitatieprocedure of het dienstverband, en voor maximaal 4 weken (in het geval van een sollicitatie) of 2 jaren (in het geval van een dienstverband) daarna, tenzij er een (fiscaal) wettelijke verplichting bestaat om bepaalde gegevens langer dan deze termijn te bewaren. Slechts de gegevens waarvoor deze verplichting bestaat zullen maximaal 7 jaren bewaard worden.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij T&E bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op unsubscribe@tene.nl. T&E zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens dan kan dat er toe leiden dat u uw huidige functie niet langer ongewijzigd kunt uitoefenen. T&E zal uw verzoek tot het verwijderen van de persoonsgegevens niet honoreren als dit strijdig is met een op haar rustende wettelijke verplichting.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop T&E de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt wordt u verzocht om deze klacht eerst aan T&E kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via unsubscribe@tene.nl. T&E zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop T&E uw klacht behandelt kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.