Verzuimreglement

 

Bel voor 09:30 met 030-2938151 

Bij verzuimpreventie en -begeleiding maakt T&E gebruik van de diensten van het verzuimteam en de bedrijfsartsen van  Werkverzuim

Ziekmelding

 1. In geval van ziekte dient u zich vóór 09.30 uur persoonlijk ziek te melden bij zowel de opdrachtgever waar u werkzaam bent als bij T&E. Indien de eerste ziektedag valt op een zaterdag of zondag, meld dit dan wel direct bij de opdrachtgever. U kunt zich op maandag ziekmelden bij T&E. In het geval dat u tijdens werktijd ziek naar huis gaat, meldt u zich persoonlijk af, zowel bij uw direct leidinggevende bij de opdrachtgever als bij T&E. LET OP: Deze verplichting tot ziekmelden bij T&E geldt ook als u binnen 4 weken na het eindigen van het dienstverband bij T&E ziek wordt.

 

 1. Bij de ziekmelding kan er gevraagd worden naar:
  1. De aard van het verzuim;
  2. De vermoedelijke duur van het verzuim;
  3. Uw verblijf- /verpleegadres en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent;
  4. Indien van toepassing: of ziekte/letsel al dan niet is veroorzaakt door een derde partij (bijvoorbeeld in geval van een ongeluk).

 

 1. Na uw ziekmelding dient u thuis te blijven tot T&E contact met u opgenomen heeft, zodat de ziekmelding besproken kan worden. Mocht u een bezoek moeten brengen aan de huisarts of medisch specialist, laat het ons even weten.

 

 1. Als u ziek wordt tijdens de vakantie meldt u zich dan direct ziek bij zowel de opdrachtgever als bij T&E. Daarnaast vragen wij u een arts te raadplegen en om een medische verklaring te vragen over de aard en de duur van de ziekte. Deze verklaring ontvangen wij graag direct na terugkeer van uw vakantie.

 

 1. Van u wordt verwacht dat u zich binnen een redelijke termijn onder behandeling van uw huisarts en/of een medisch specialist laat stellen.

 

 1. T&E coördineert alle activiteiten met betrekking tot de verzuimbegeleiding. De eerste 6 weken van uw verzuim zal uw consulent verzuim met grote regelmaat contact met u onderhouden. Na 6 weken wordt het contact met u overgedragen aan onze consulent lang verzuim.

 

 1. Na uw ziekmelding kunt u uitgenodigd worden voor het spreekuur van de bedrijfsarts. U bent verplicht om te verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts. Als u zonder tegenbericht niet verschijnt op het spreekuur kunnen de kosten hiervan bij u in rekening worden gebracht. Let op: deze kosten kunnen oplopen tot € 175,-!

 

 1. Wij verwachten van u dat u bereikbaar bent voor uw opdrachtgever, T&E en Arbodienst (Werkverzuim). Indien u tijdens ziekte onbereikbaar bent kan dit consequenties hebben voor uw loondoorbetaling.

 

 1. U bent samen met T&E verantwoordelijk voor uw re-integratie. Van u wordt een actieve rol verwacht, conform de wettelijke voorschriften.

 

 1. Als u tijdens ziekte op vakantie wenst te gaan, dient u daarvoor toestemming te vragen aan T&E. Zodra u weer in staat bent uw werkzaamheden (gedeeltelijk) te hervatten, meldt u zich uiterlijk de eerste werkdag beter bij zowel de opdrachtgever als T&E.

 

 1. Als u een beslissing van de bedrijfsarts niet begrijpt of het hiermee oneens bent, dient u dit direct bij T&E dan wel bij Werkverzuim te melden. Het is mogelijk om bij het UWV een deskundigenoordeel aan te vragen. Meer informatie daarover kunt u vinden op www.uwv.nl.

 

Voor u en ons staat een spoedig herstel voorop. Zowel u als T&E zijn er immers bij gebaat wanneer het werk zo snel mogelijk hervat wordt.

 

Verrichten werkzaamheden

Het is tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid niet toegestaan arbeid te verrichten behalve voor zover het passende werkzaamheden betreft, aangeboden door T&E dan wel met toestemming van T&E, een en ander in het kader van werkhervatting/re-integratie. De passende werkzaamheden zullen worden bepaald in overleg met T&E en Werkverzuim. Deze passende werkzaamheden kunnen werkzaamheden betreffen van een ander ofwel lager functieniveau en/of met andere werktijden en/of met andere reistijden en reisafstanden, etc.

 

Informatieverstrekking aan T&E

Met inachtneming van hetgeen onder het medische beroepsgeheim valt, geeft de Arbodienst relevante informatie door aan T&E. Hieronder zijn begrepen de gegevens die ertoe hebben geleid dat beoordeling en begeleiding niet mogelijk zijn geweest door toedoen van u.

 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Werkneemsters hebben recht op ten minste zestien weken doorbetaald verlof voor zwangerschap en bevalling. Het verlof gaat minimaal vier weken en maximaal zes weken vóór de uitgerekende datum in. Het verlof duurt niet langer wanneer u bevalt van een meerling.

 

 

Arbeidsongeschikt door zwangerschap en/of bevalling

Bent u arbeidsongeschikt voor, tijdens of na uw zwangerschap of bevalling dan verzoeken wij u hiervan direct melding te maken zodat wij het UWV hierover kunnen informeren. Wordt u arbeidsongeschikt voorafgaand aan uw zwangerschapsperiode, dan bent u verplicht 6 weken zwangerschapsverlof op te nemen. Indien u T&E niet tijdig informeert over uw arbeidsongeschiktheid door zwangerschap of bevalling, waardoor T&E niet in staat is het UWV tijdig te informeren, zal de voorgenomen boete welke T&E door het UWV opgelegd krijgt, in zijn geheel aan u worden doorbelast.

 

Overige verplichtingen

U dient de verplichtingen, die onder meer de Wet Verbetering Poortwachter u oplegt, na te komen. Dit betreft onder meer:

 • Het verlenen van volledige medewerking aan het re-integratieproces;
 • Het accepteren en uitvoeren van passende werkzaamheden al dan niet op therapeutische basis;
 • Het opvolgen van voorschriften en maatregelen gericht op werkhervatting;
 • Het bespreken van het plan van aanpak;
 • Het aangeven en vastleggen van eigen re-integratieactiviteiten;
 • Het aanvullen van re-integratieverslag van T&E met eigen visie;
 • Het aanvragen van de WIA-uitkering en het aanleveren van een re-integratiedossier en het ondertekenen en retourneren van overige verslagen.

 

Sancties

Indien aan één of meerdere van de voornoemde verplichtingen niet wordt voldaan, is T&E gerechtigd tot het hanteren van arbeidsrechtelijke maatregelen waaronder stopzetting van de salarisbetaling alsmede de gemaakte Arbo kosten (controle etc.) op u te verhalen.