Privacyverklaring voor werkgevers

Door gebruik te maken van de diensten van T&E Personeelsdiensten, T&E Studenten Uitzendbureau, T&E Payroll Services, T&E Horeca Projecten (verder: T&E) stemt u in met de verwerking door T&E van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door T&E van de persoonsgegevens van derden die u aan T&E verstrekt.

T&E Personeelsdiensten, T&E Studenten Uitzendbureau, T&E Payroll Services, T&E Horeca Projecten zijn gevestigd aan de Oudenoord 285B, 3513 EP te Utrecht en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven respectievelijk onder nummers 30282592, 14064536, 14079480, 64353680

T&E verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt T&E de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat T&E voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van T&E mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. T&E verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. T&E verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

T&E wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat T&E haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

T&E bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat T&E de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door T&E.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij T&E bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op unsubscribe@tene.nl. T&E zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal T&E haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop T&E de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan T&E kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via unsubscribe@tene.nl. T&E zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop T&E uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.