CAO

Wat is een Uitzendbureau?

Een uitzendbureau is een intermediair bedrijf op de arbeidsmarkt. Het bemiddelt tussen mensen die (tijdelijk) werk zoeken (de uitzendkracht) en bedrijven die (tijdelijk) mensen nodig hebben (de inlener).

Uitzenden is een driehoeksverhouding tussen de uitzendkracht (Werknemer), T&E (Werkgever) en de opdrachtgever (Inlener) waar de uitzendkracht aan het werk gaat. Hoewel de uitzendkracht dus onder leiding en toezicht van onze opdrachtgevers werkt, is hij/zij feitelijk in dienst bij ons.

 

Als een medewerker via een NBBU-uitzendbureau aan de slag gaat, krijg hij/zij te maken met de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten. Hieronder de CAO in hoofdlijnen.

Wat is een cao?

CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Daarin staan afspraken die zijn gemaakt tussen vakbonden en werkgevers. In de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten staan afspraken over het loon, vrije dagen, ziekte en opleiding en de rechten en plichten van een uitzendkracht.

Uitzendovereenkomst

Dit is de ‘arbeidsovereenkomst’ van de uitzendkracht met het uitzendbureau. Vanaf de eerste werkdag, is het uitzendbureau de werkgever (en niet de organisatie waar de medewerker voor werkt). Dat betekent dat het uitzendbureau onder andere verantwoordelijk is voor het betalen van het loon van de uitzendkracht.

Inlenersbeloning

In de tegenwoordige wetgeving is opgenomen dat er geen verschil meer mag zijn tussen beloning uitzendkrachten en eigen werknemers. (Waadi art.8 gelijke behandeling) Hier worden wij als organisatie op gecontroleerd door verschillende instanties. Om dit te kunnen borgen vragen wij de inlener om de geldende loontabel in de organisatie voor de functies die zij bij ons wil uitvragen.

Wat is inlenersbeloning?

Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de ABU cao en NBBU cao voor uitzendkrachten. De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald.

Voor wie geldt inlenersbeloning?

Inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten behalve voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd.

Welke aspecten vallen onder inlenersbeloning?

Een juiste toepassing van de inlenersbeloning vereist kennis van de cao van de inlener. De volgende punten uit de bij de inlener geldende CAO moeten worden toegepast:

Onder het loonverhoudingsvoorschrift vallen de volgende componenten:

  • Loon: Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  • ADV/ATV: De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – zulks ter keuze van de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
  • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst
  • Initiële loonstijging; zoals bij inlener bepaald
  • Onkostenvergoedingen; Onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
  • Periodieken.

Vrije dagen (reserveringen)

De uitzendkracht bouwt per gewerkt uur rechten op voor vrije dagen, de reserveringen. T&E betaald deze reserveringen iedere maand uit bovenop het loon. De Uitzendkracht bouwt daarom bij ons geen “potje” op.

 

Vind de juiste CAO

Fasen systeem

De NBBU-CAO kent een fasen systeem, dat bestaat uit vier verschillende fasen. Elke fase geeft aan welke rechten een uitzendkracht heeft. Hoe langer een uitzendkracht voor een uitzendbureau werkt, hoe meer rechten hij/zij opbouwt.

Fase 1 geldt gedurende de eerste 26 gewerkte weken. Voor de telling van de weken maakt het niet uit hoeveel uren in de week de uitzendkracht werkt. In fase 1 geldt het uitzendbeding: als de uitzendkracht niet werkt, ontvang hij/zij geen loon. Daarna gaat de uitzendkracht door naar fase 2.

Fase 2 duurt 52 weken. Ook in fase 2 is het uitzendbeding van toepassing. Daarna gaat de uitzendkracht door naar fase 3.

Fase 3: in fase 3 gaat de uitzendkracht een uitzendovereenkomst aan met het uitzendbureau voor bepaalde tijd: dit is een contract met een begin- en einddatum. Deze fase telt maximaal 4 jaar. De uitzendkracht en het uitzendbureau kunnen in deze periode maximaal 6 contracten aangaan voor bepaalde tijd, waarin de uitzendkracht recht heeft op loondoorbetaling. Dit houdt in dat het loon van de uitzendkracht wordt doorbetaald bij o.a. feestdagen en bij het wegvallen van werk. Daarna gaat de uitzendkracht door naar fase 4.

Fase 4: In fase 4 gaat de uitzendkracht een uitzendovereenkomst aan met het uitzendbureau voor onbepaalde tijd. Dit is een ‘vast contract’ zonder einddatum. Ook in deze fase heeft de uitzendkracht recht op loondoorbetaling.

Onderbrekingsregel en terugval

Fase 1,2 en 3

Gaat de uitzendkracht na een onderbreking van meer dan 6 maanden weer werken via het uitzendbureau? Dan begint de telling opnieuw vanaf het begin van fase 1.

Pensioen

Wanneer de uitzendkracht 26 weken voor één uitzendbureau heeft gewerkt, start hij/zij met het opbouwen van pensioen via het pensioenfonds StiPP. Voorwaarde is dat de uitzendkracht 21 jaar of ouder bent. Het pensioen neem de uitzendkracht mee als hij/zij daarna voor een ander uitzendbureau aan de slag gaat.

De pensioenregeling bij StiPP is een beschikbare premieregeling. Dat betekent dat de uitzendkracht een pensioenkapitaal opbouwt. Er wordt elke maand geld op de pensioenrekening gestort. Dit geld wordt belegd. Het ingelegde geld en het beleggingsrendement vormen samen het pensioenkapitaal. Als de medewerker met pensioen gaat kan hij/zij met het pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering kopen. De hoogte van het pensioen is dus afhankelijk van hoeveel geld er wordt ingelegd, het behaalde beleggingsrendement en de kosten voor de aankoop van de pensioenuitkering.

Basis- en plusregeling

StiPP heeft twee pensioenregelingen: een Basis- en Plusregeling. Eerst bouwt de uitzendkracht, na een wachttijd van 26 weken, pensioen op in de Basisregeling. Als de uitzendkracht 52 weken pensioen heeft opgebouwd in de Basisregeling, gaat u automatisch naar de Plusregeling. 

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2020)
36 uur € 10,60 € 8,49 € 6,36 € 5,30 € 4,19 € 3,66 € 3,19
38 uur € 10,05 € 8,04 € 6,03 € 5,03 € 3,97 € 3,47 € 3,02
40 uur € 9,54 € 7,64 € 5,73 € 4,77 € 3,77 € 3,30 € 2,87

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

 

Neem contact op

030-2938151
callcenter werk

Reserveringen

8,33%  vakantiebijslag  en 10,87% vakantiedagen over het feitelijke loon

feitelijk loon: het met inachtneming van de cao toegekende, naar
tijdsruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag,
reserveringen, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc

Feestdagen

1. Onder algemeen erkende feestdagen, voor zover deze niet vallen op zaterdag en/
of zondag, wordt verstaan:
• Nieuwjaarsdag;
• Tweede Paasdag;
• Hemelvaartsdag;
• Tweede Pinksterdag;
• Beide Kerstdagen;
• Koningsdag of daarvoor in de plaats tredende dag; en
• Bevrijdingsdag in lustrumjaren.
2. Als niet duidelijk uit de uitzendovereenkomst of de terbeschikkingstelling volgt of
de feestdag op een dag valt die normaliter als zijn werkdag is aan te merken, wordt
de uitzendkracht een feestdag toegekend als:
a. de uitzendkracht in een periode van dertien aaneengesloten weken direct
voorafgaand aan de desbetreffende feestdag minimaal zeven keer op de
betreffende dag in de week werkzaam is geweest; of
b. de uitzendkracht nog geen dertien aaneengesloten weken heeft gewerkt en in
meer dan de helft van het aantal weken waarin is gewerkt op de betreffende
dag in de week werkzaam is geweest.
Voor de berekening van de hiervoor genoemde periode van dertien weken (sub
a.) of minder (sub b.) worden elkaar opvolgende overeenkomsten samengeteld
indien en voor zover zij elkaar binnen een periode